Obchodní podmínky

Michaela Čápová ICO: 03732495 (dále jen „provozovatel“), jakož to provozovatel webových stránek www.gastroreality.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Pravidla serveru Gastroreality.cz

 • Server www.gastroreality.cz slouží k prodeji nebo nabídce gastrorealit, nebytových prostorů, služeb a gastro zařízení a gastrobazaru.
 • Inzerce je placená nebo zdarma a nezávazná
 • Inzerát může vložit kdokoliv na svou zodpovědnost a každý kdo vkládá inzerát za něj zodpovídá.
 • Provozovatel poskytuje pouze webový datový inzertní prostor pro inzerci a nenese žádnou zodpovědnost za inzerenty, inzeráty a jejich obsah a pravdivost.
 • Inzerenti mohou kontaktovat provozovatele se žádostí o vymazání inzerátu, který vložil někdo jiný nebo který je neaktuální.
 • Provozovatel portálu www.gastoreality.cz nenese žádnou zodpovědnost za vkládané inzeráty a vyhrazuje si právo nevhodné inzeráty porušující pravidla webu www.gastroreality.cz nebo zákony České republiky bez předchozího varování odstranit.
 • Každý inzerující, který inzerát vkládá, bere na vědomí a uznává, že neporušuje pravidla webu www.gastroreality.cz a zákony České republiky.
 • Server Gastroreality.cz nezpracovává žádná data z inzerce portálu gastroreality.cz, které by následně poskytnul 3 stranám. Veškerá data vkládaná do inzerce jsou použita pouze za účelem inzerce a je na každém inzerentovi zda data poskytne či ne.
 • Provozovatel webu pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí, podniků a obchodů.
 • Provozovatel webu nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 • Provozovatel webu neodpovídá za činnost uživatelů služeb hastroreality.cz ani za způsob jakým služby gastroreality.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími (jinými) osobami.
 • Provozovatel webu nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním portálu gastroreality.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání portálu gastroreality.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto, či jinou skutečností.
 • Inzerent ( a to každý) odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích či jiných osob. Provozovatel webu za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.
 • Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel webu nenese žádnou odpovědnost za obsah Inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy a zákony.
 • V případě, že Inzerent připojí k Inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server či v rámci mobilní nebo jiné aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru či v rámci mobilní či jiné aplikace a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a mobilní či jiné aplikace a v souladu s těmito podmínkami.
 • Inzerovat mohou jak fyzické osoby tak i právnické osoby (firmy).
 • Cena za inzerci za zvýhodněné inzeráty je platná dle platného ceníku na www.gastroreality.cz/cenik
 • Cena za reklamu je dle platného ceníku na www.gastroreality.cz/reklama
 • Administrátor webu www.gastroreality.cz si vyhrazuje měnit podmínky, ceny apod. bez předchozího upozornění. Dále si vyhrazuje možnost nezveřejnit inzerát při (i po) kontrole, na základě:
  – inzerát, který je označen jako placený, nebude včas (do 48 hodin) uhrazen
  – inzerát porušuje stanovy webu gastroreality.cz a zákonů ČR
  – inzerát obsahuje reklamní sdělení či jiné texty nesouvisící s tématikou webu www.gastroreality.cz

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Na webových stránkách www.gastroreality.cz nejste nijak sledováni, a proto se o Vás dozvíme jenom ty osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Webové stránky ani služby, které poskytuji, nejsou určeny pro děti mladší 16 let, osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Bezpečí Vašich osobních údajů je prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“)informujeme:

 • Jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány
 • Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány
 • Po jakou dobu budu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

I. Zpracovávané osobní údaje

Při vkládání inzerce prostřednictvím webových stránek, část „Vložit inzerát“, budete požádáni o vyplnění určitých údajů. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Telefonní číslo a e-mailová adresa
 2. Místo (adresa, stát, město, Psč)
 3. Fotografie
 4. Cena

II. Účel zpracování osobních údajů:

 1. Osobní údaje jsou vyžadovány v rámci inzerce mezi návštěvníky portálu a Vámi, a jsou použity k:
  1. Aby Vás návštěvník portálu mohl kontaktovat a reagovat tak na Váš inzerát
  2. Pro plnění právní povinnosti, která se na nás jako na správce osobních údajů vztahuje
  3. Za účelem ochrany svých oprávněných práv vyplývajících ze smluvního vztahu.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely – tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jakož i poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou mým smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vaše dotazy.

Může dojít i ke zpracování jiných osobních údajů, tyto však budou zpracovávány pouze v případě udělení informovaného souhlasu ve smyslu čl. 6., písm. a) GDPR.

III. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

S Vašimi osobními údaji nakládáme a jako správce je zpracováváme především osobně.

Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme ani neposkytujeme.

Osobní údaje o Vaší osobě, neprodáváme, nepřevádíme a nesdělujeme třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovili výslovný souhlas.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou inzerujete na portále gastroreality.cz a dále po dobu, po kterou jsme jakožto správci uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům
 2. právo na opravu
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 4. právo na omezení zpracování údajů
 5. právo vznést námitku proti zpracování
 6. právo na přenositelnost údajů
 7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: info@gastroreality.cz.

Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také můžete podat Stížnost (dle bodu 6.).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o moje potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že inzerent má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 21. 5. 2021